Missie & Visie  

De scholen van LVO Parkstad bieden compleet, gedifferentieerd en eigentijds onderwijs aan. Elke school  realiseert een geheel eigen en elkaar aanvullend onderwijsaanbod dat voor leerlingen en ouders in het schoolkeuzeproces interessante mogelijkheden biedt. De school baseert zich daarbij op de volgende zes uitgangspunten:

* De leerling centraal

De school is er voor de leerlingen, zonder leerlingen geen school. Zij vormen het bestaansrecht van de school. Bij alle beleidsplannen, ontwikkelingen en beslissingen staat dit gegeven voorop. De leerling van de 21e eeuw leert veel binnen en buiten de school. Onze leerlingen leven in een complexe samenleving, waarin je diverse talenten nodig hebt om thuis, op school, in je werk en in je vrije tijd te kunnen functioneren.

De school van de 21e eeuw bereidt de leerling daarop voor.  Deze leef- en leersituaties vernieuwen in een hoog tempo, doen een appel op competenties. Met competenties wordt het geheel aan kennis, vaardigheden, houdings- en gedragsaspecten en persoonlijke eigenschappen bedoeld.

Bovenstaande houdt voor het onderwijsaanbod van onze scholen in, dat naast het aanbod ook de vraag van de leerling bepalend is. Het leerproces en de leerloopbaan van de leerling staan daarbij op de eerste plaats. School en ouders spelen daarbij ieder hun eigen rol en dragen daar de verantwoordelijkheid voor.

* Doorlopende leerlijnen

Het voortgezet onderwijs is de schakel tussen het basisonderwijs enerzijds en het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt anderzijds. De scholen van LVO Parkstad zorgen ervoor dat het onderwijs voor de leerling aansluit op de competenties, die hij meeneemt vanuit de basisschool.

Het eindexamen of het diploma is niet het einddoel. De leerling moet op meer voorbereid worden. De meerwaarde van de scholen van LVO Parkstad is gelegen in een goede voorbereiding op de vervolgtrajecten in wo, hbo,  mbo en op de arbeidsmarkt. 

Niet alleen het verwerven van kennis bepaalt het succes in het vervolgtraject. De leerling beschikt over een breder assortiment aan competenties. Enkele voorbeelden hiervan zijn: creativiteit, communicatieve en instrumentele vaardigheden, interesse in de medemens, aanpassings- en doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

* Onderwijs op maat

Geen leerling die bij ons binnenkomt is hetzelfde. Iedere jongere beschikt over uiteenlopende talenten. Er zijn duidelijke verschillen in competenties, sociale achtergronden, ambities. Dit vraagt van de school een hoge mate van flexibiliteit en differentiatie, om de leerling de mogelijkheid te bieden eigen leerroutes te volgen. Met inachtneming van de wettelijke kaders van kerndoelen en exameneisen zal vakoverstijgend, samenhangend, activerend en competentiegericht onderwijs de leerling moeten boeien, aanspreken en uitdagen, waarbij van de leerling in hoge mate persoonlijke, creatieve inbreng zal worden gevraagd. Hij krijgt de mogelijkheid om zijn grenzen te verleggen. De leerling wordt gestimuleerd om maximale prestaties te leveren. Er worden duidelijke eisen gesteld. Daarbij zal het geboden onderwijs moeten passen bij en rekening moeten houden met de verschillen die er zijn: elke leerling heeft een competentieprofiel en ieders talenten moeten ten volle benut worden. Kortom, de school biedt onderwijs op maat. Het onderwijs op de nieuwe school moet prikkelend en aansprekend zijn. Door een variatie in activerende didactische werkvormen in een realistische leeromgeving wordt de leerling uitgedaagd om zowel zelfstandig als in groepen te werken. De leerling bepaalt in dit leerproces zoveel mogelijk zijn eigen, individuele leerloopbaan en draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Ons onderwijs is samenhangend en flexibel. We spelen in op de actualiteit.

* Zorg op maat

Zorg op maat klinkt door in de zorg en de aandacht voor de leerling, impliceert geintegreerde leerlingbegeleiding. Iedereen binnen de school draagt verantwoordelijkheid voor het leren leren, leren leven en leren kiezen van de leerling: dit vraagt begeleiding op didactisch, pedagogisch, sociaal-emotioneel en op loopbaangebied. Voorkomen moet worden dat leerlingen met problemen om die reden voortijdig afvallen. Voor iedere leerling een eigen traject, ook op het gebied van de zorg. Er zijn doorlopende lijnen: van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar het vervolgtraject.

* Zorg voor elkaar

Het diploma en het beschikken over voldoende kennis en vaardigheden zijn niet de enige middelen om als goede burger te kunnen functioneren in onze samenleving. De school spreekt zich uit over een aantal kernwaarden, die de principes aangeven van waaruit wij willen functioneren:

- persoonlijke verantwoordelijkheid. Onze school vormt onze leerlingen tot kritische personen, die in allerlei situaties keuzes kunnen maken.

- zorg voor elkaar, in de meest brede zin. Zorg voor elkaar raakt iedereen in de school. Zorg voor elkaar is een grondhouding, die binnen de school wordt nagestreefd, maar ook daar-buiten.

* Kleinscholigheid binnen grootschaligheid

Een veilige leeromgeving waarbij sociale controle een belangrijk element vormt, is onontbeerlijk, wil een leerling optimaal functioneren en presteren. Het is gebleken dat kleine, overzichtelijke locaties die omgeving kunnen bieden. Vandaar dat onze school gekozen heeft voor kleinere eenheden, locaties.